Continguts: 47368

crescent / creixent

El terme anglès crescent té diverses accepcions, que corresponen a termes catalans diferents:

1. Període de temps entre la lluna nova i la lluna plena: creixent.

2. Aspecte de la lluna quan només se'n veu il·luminada menys de la meitat del disc: creixent o mitja lluna. Crescent moon sol designar només la forma (mitja lluna), però no indica la fase lunar, en termes astronòmics, que obliga a distingir entre lluna creixent o quart creixent, i lluna minvant o quart minvant. En anglès aquesta distinció es fa amb els termes waxing moon (lluna creixent) i waning moon (lluna minvant).

3. Representació d'aquesta figura de la lluna com a element ornamental i emblema islàmic: mitja lluna o, més específicament en heràldica, lluneta. D'aquí ve la denominació de l'equivalent de la Creu Roja en el món islàmic, Red Crescent, que es tradueix per Mitja Lluna Roja.

4. La forma geomètrica bicòncava, semblant a aquesta figura de la lluna, que, com es pot veure als exemples següents, s'aplica a descripcions diverses:

 • It's a monkey with a crescent-shaped white browband
  És una mona amb una franja blanca de forma còncava al front
 • It's a bird characterized by a white crescent on the breast
  És un ocell caracteritzat per una mitja lluna blanca al pit
 • From Tuscany to Campania there are long, crescent beaches
  Des de Toscana fins a Campània hi ha platges llargues i arquejades
 • The industrial crescent along the Gulf coast
  L'arc industrial al llarg de la costa del Golf
 • A vast territory that stretches in a great crescent for some 2,700 kilometres across northern China
  Un vast territori que s'estén en un gran arc de 2.700 quilòmetres pel nord de la Xina
 • At the 18th century post horns were crescent-shaped, coiled, or straight
  Al segle divuit els corns dels correus eren corbats, cargolats o rectes
 • The city is at the head of a broad crescent bay
  La ciutat és al capdamunt d'una badia ampla i arquejada

El territori de Mesopotàmia fins a la costa palestina, considerat bressol de la civilització occidental, que en anglès s'anomena Fertile Crescent, s'ha traduït tradicionalment per Creixent Fèrtil.

5. Filera semicircular de cases o carrer amb aquesta disposició. No sol traduir-se i queda incorporat al topònim (Pelham Crescent).

També disposem dels adjectius allunat, -ada i llunat, -ada per indicar una cosa amb forma de mitja lluna.

Termes concrets en la traducció

Continguts: 47368
ésAdir