Continguts: 47321

Accent diacrític

1. Els monosíl·labs només s'accentuen en els 15 casos següents, en què es fa servir l'accent diacrític per distingir significats (taula):

 

Accents diacrítics
bé/be déu/deu és/es mà/ma més/mes
món/mon pèl/pel què/que sé/se sí/si
sòl/sol son/són té/te ús/us vós/vos

 

2. S'escriuen sense accent diacrític la resta de monosíl·labs i qualsevol paraula de més d'una síl·laba. Exemples:

bota (botes), dona (dones), feu, foramolt (molta, molts, moltes), mora (mores), net (neta, nets, netes), os (ossa, ossos, osses), seu (seus), soc, vens (venen), ves


 Tal com ja preveu l'OIEC, fem servir l'accent diacrític sempre que hi pugui haver ambigüitat. Exemple: Troben dos óssos al bosc (dos animals).

3. També s'escriuen sense accent els compostos i derivats de les paraules del punt 1. Exemples:

adeu, adeu-siau, marededeu, redeu, semideu, rodamon, a contrapel, repel, entresol, subsol 


Però es conserva en aquells casos que s'escriuen amb guionet: pèl-roig.

4. Taula dels 15 accents diacrítics

Amb accent Sense accent

Adverbi, conjunció, interjecció: Li ha sortit bé. Bé ha dit que vindria. Bé, bé!

Nom masculí [pl. béns], "satisfacció", "hisenda": Desitjar el bé de tothom. Béns immobles.

be

Nom masculí [pl. bens], "anyell".

Nom femení [pl. bes], "nom de la lletra b".

déu Nom masculí [pl. déus], "divinitat, ésser suprem". deu Altres usos [pl. deus] (numeral 10, "font", verb deure).
és Verb ser. es Altres usos (pronom feble, article salat, plural de la lletra e).
Nom femení [pl. mans], "terminació del braç". ma Possessiu àton [pl. mes]: Ma mare.
més Adverbi, quantitatiu:
N'hi ha més. És més difícil que abans.
mes Altres usos (nom masculí [pl. mesos], "part de l'any"; conjunció; plural del possessiu ma).
món Nom masculí [pl. mons], "conjunt de totes les coses creades; la Terra". mon Possessiu àton [pl. mos]: Mon pare.
pèl Nom masculí [pl. pèls], "filament que creix a la pell". pel Contracció [pl. pels] de per i el.
què Relatiu (precedit de preposició), interrogatiu, exclamatiu, nom [pl. quès]: El títol amb què s'ha traduït. Què ha fet avui? Explica'm què ha fet. Què dius ara! Voler saber el què. que Altres usos (relatiu, conjunció, quantitatiu): El càrrec que ara té. Sembla que plou. Que bonic!
Verb saber. se Pronom feble: No se sap on és.
Adverbi afirmatiu: Sí, és cert. Sí que vindrà. Nom masculí [pl. sís], "afirmació": Va dir que sí. 53% a favor del "sí". si Altres usos (pronom; conjunció; nom masculí, "nota musical" [pl. sis]; nom masculí, "interior" [pl. sins]): Només pensa en si mateix. Si que triga!
Un quintet en si menor. Duia un infant dins el si.
sòl Nom masculí [pl. sòls], "superfície del terreny". sol Nom masculí [pl. sols], "astre", "nota musical"; adjectiu [pl. sols].
són Verb ser. son Nom masculí [pl. sons], "acte de dormir"; nom femení [pl. sons], "ganes de dormir"; possessiu àton [pl. sos]: Té un son tranquil. Tinc molta son. Son pare.
Verb tenir. te Altres usos (pronom feble, "infusió", nom de la lletra t).
ús Nom masculí [pl. usos], "acció d'usar". us Pronom feble: Us ha de dir una cosa.
vós Pronom fort: Parlen de vós. vos Pronom feble: Vestiu-vos.

 

Novetats ortogràfiques i gramaticals (2016)

Continguts: 47321
ésAdir