Continguts: 47368

Convencions gràfiques

Les convencions gràfiques següents estan pensades per a textos que s'han de publicar per escrit als nostres mitjans. Pel que fa a la subtitulació, caldrà aplicar-hi les normes específiques corresponents. Als textos orals, pensats per ser llegits, el criteri serà sempre adaptar aquestes orientacions amb tanta flexibilitat com calgui en cada context per evitar errors i vacil·lacions en la lectura en veu alta.

 

1. Puntuació

2. Marca tipogràfica (cometes o cursiva)

3. Xifres i lletres

4. Majúscules i minúscules

5. Abreviacions

6. Ordenació alfabètica

7. Ús del guionet

8. Subtitulació

9. Transcripcions gràfiques

Convencions

Continguts: 47368
ésAdir