Continguts: 46950

Xifres i lletres: norma general

Les convencions gràfiques següents estan pensades per a textos que s'han de publicar per escrit. Pel que fa a la subtitulació, caldrà aplicar-hi les normes específiques corresponents. Als textos orals, pensats per ser llegits, el criteri serà sempre adaptar aquestes orientacions amb tanta flexibilitat com calgui en cada context per evitar errors i vacil·lacions en la lectura en veu alta (més informació: manual d'ús del llibre d'estil).

Com a norma general, escrivim les quantitats amb lletres de l'u al dinou i amb xifres a partir del 20.

set
catorze
20
37
132

Xifres i lletres: numerals

Continguts: 46950
ésAdir