Continguts: 47487

Marca tipogràfica (cometes o cursiva)

Tret dels casos de l'apartat 1 (citacions textuals), que cal escriure sempre entre cometes, la tria definitiva d'un recurs o altre (entre cometes o en cursiva) dependrà en última instància de les convencions internes i de les possibilitats tècniques que hi hagi en cada moment per als diversos formats gràfics dels nostres mitjans: subtítols a la televisió, pàgines web, xarxes socials, etc.

Dins dels apartats següents especifiquem si optem per la marca tipogràfica o si en prescindim, segons el cas:

1. Citacions textuals

2. Estrangerismes

3. Títols d'obres

4. Títols d'obres musicals

5. Títols de col·laboracions musicals

6. Títols de gires musicals

7. Noms de publicacions periòdiques

8. Adreces de webs i noms d'internet

9. Títols de blogs

10. Taules rodones, xerrades, conferències

11. Exposicions, mostres

12. Eslògans, lemes, pancartes, noms de campanyes

13. Títols de programes radiofònics, televisius, digitals

14. Sobrenoms, àlies, pseudònims, malnoms

15. Paraules amb sentit irònic

16. Usos periodístics o populars especials

17. Noms de casos judicials i similars

18. Noms de projectes

19. Noms propis de vehicles

20. Noms d'huracans i altres fenòmens meteorològics

21. Noms d'operacions policials i militars

22. Noms de comandos

23. Noms de virus informàtics

24. Noms científics

25. Usos metalingüístics

Ús de les cometes en els textos orals: manual d'ús del llibre d'estil.

Convencions gràfiques

Continguts: 47487
ésAdir